นักวิจัย

นาง รดาศา เนตรแสงสี


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
2
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 918,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะรถโดยสารประจำทางเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 7
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-06
ค่าน้ำหนัก : 0.2