นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 240,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.อาจารย์ วิทย์ มะลิต้น สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : "การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" "วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง "
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-27
ค่าน้ำหนัก : 0.2