นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 200,000.00
2
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 70,000.00
3
ปี : 2563
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 200,000.00
4
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : WebGIS for Managing Household Data within a Provincial Big Data Project
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : The7th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM 2019) วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-27
ค่าน้ำหนัก : 0.4
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Recognition of Thai Noi Characters in Palm Leaf Manuscripts uing Convolutional Neural Network
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : the 9th Asia-Pacific Library&Information Education and Practice (A-LIEP 2019) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-04
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : แนวโน้มวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วยเครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-07-02
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Loei Fabric Weaving Pattern Recognition Using Deep Nerual Network
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018X
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-11
ค่าน้ำหนัก : 0.4
6
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Application of Data Mining Techniques for Predicting Student Success in English Exit Exam,
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 12th ACM International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ACM IMCOM 2018)
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-05
ค่าน้ำหนัก : 0.4
7
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Investigating Influential Aspects of Library Use by Mining Library and Student Data
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP),
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-11-13
ค่าน้ำหนัก : 0.4
8
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : A Preliminary Implementation of Data Mining Approaches for Predicting the Results of English Exit Exam
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : The 2nd International Conference on Information Technology (InCIT)
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-11-02
ค่าน้ำหนัก : 0.4
9
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
10
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : มุมภาษาอังกฤษอารมณ์ดี
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
11
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-02
ค่าน้ำหนัก : 0.2
12
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
13
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การจัดการความรู้ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์. p1068-1078
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2
14
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. p.226-236
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-09
ค่าน้ำหนัก : 0.2