นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
2
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
3
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์