นักวิจัย

ดร. ประกอบ ผลงาม


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Interlanguage consonant Production of Thai-Loei and Lao second language learners of English
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-10-07
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 6
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-10-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-10-06
ค่าน้ำหนัก : 0.2