นักวิจัย

อาจารย์ ณัฐวุฒิ มาลีลัย


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การออกแบบระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางรมอัจฉริยะด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจชุมชน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2