นักวิจัย

นางสาว พชรมณ ใจงามดี


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : เอกสารตัวเขียนของชนชาติไหนในประเทศเวียดนาม : อัตลักษณ์ทางภาษาในชาวไทดำ ไทชาว ไทยแดง
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติดินแดนแฟนตาชี:ความจริงและจิตนาการในสังคมดิจิทัล วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-08-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จารึกในประเทศไทย : ก้าวใหม่ที่คงขนบเดิม
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : วัฒนธรรมคำสบถสาบานในจารึกคำปู่สบถ จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด ลิลิตโองการแช่งน้ำ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-12-01
ค่าน้ำหนัก : 0.2