นักวิจัย

ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : The Variety of Local food diets in Lower Mekong sub-region Community of Thailand and Lao PDR
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 03, (2020)

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี เติมสายทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2

เรื่องตีพิมพ์ : การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และความหลากหลายของข้างพันธุ์พื้นเมือง : ภูมินิเวศแปลงข้าวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017)

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา แสงสว่าง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1 . ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4

เรื่องตีพิมพ์ : Local food diets and biodiversity in lower Mekong sub-region community of Thailand and lao PDR
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies

2 . ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4
5

เรื่องตีพิมพ์ : The Process of Desing Inforgraphic Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao District in Loei
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Lao Studies

2 . ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4