นักวิจัย

ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร

1 . ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2