นักวิจัย

ดร. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-07-02
ค่าน้ำหนัก : 0.2