นักวิจัย

นาย สุทัต หนูมาก


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.2