นักวิจัย

นางสาว ศิริรัตน์ จัดนอก


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ระบบสารสนเทศการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (p.499-512)
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : งานประชุมวิชาการรระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-09-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2