นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : แนวทางยกระดับฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ สุภามา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 918,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก