นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน
1 . นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 683,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก