นักวิจัย

นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
2
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 1,300,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการรระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ"2020
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะรถโดยสารประจำทางเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 7
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-06
ค่าน้ำหนัก : 0.2