นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ศึกษาความต้องการเงินทุนของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . นางสาว วรรณวิศา นครขวาง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาการเงินของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นางสาว วรรณวิศา นครขวาง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
3
เรื่องวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 . นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปัญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว วรรณวิศา นครขวาง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 300,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก