นักวิจัย

นางสาว พรพิมล สมบัติหอม


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

1 . นางสาว วาสนา ใคร่นุ่นโพธิ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2 . นางสาว ชมภู โสภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นางสาว พรพิมล สมบัติหอม
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2