นักวิจัย

นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : บทเพลง ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
1 . นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ฯ
1 . นางสาว ธนาพูน วงค์ษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 70,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานของนักศึกษาโดยใช้ชุดการสอนประเภท ดีด สี ตี เป่า
1 . นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 . นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2