นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การศึกษาการวัดอัตราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วย Current Pulse Response
1 . นาย สมชาติ โสนะแสง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 . นาย ยงยุทธ วิทูธีรศานต์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 90,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก