นักวิจัย

นางสาว อรวรรณ สนิทญาติ


สังกัด : นักวิจัยภายนอก

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาวุโสศึกษา นาอ้อเลย)
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นางสาว อรญา อาษารินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นางสาว กัลยา ท้าวพา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นางสาว สุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นางสาว อรวรรณ สนิทญาติ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2