นักวิจัย

นางสาว วีระนุช แย้มยิ้ม


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :
Indie Citizen: The Creation of Identity and  Space of New Citizens in the Future Society   
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : Solid State Technology   Volume 64   Issue 2  (2021)
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 1.0