นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การนำปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาศูนย์การศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
1 . นางสาว พิมพ์พนิต ธนาวาณิชยกูล
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก