นักวิจัย

นางสาว วิราภรณ์ แพงจอมพล


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาความสามารถไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ Verb to do ที่สอดคล้องกับปัจจุบันกาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซไลวิทยาคมด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 6

1 . นางสาว วิราภรณ์ แพงจอมพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 . ดร. ประกอบ ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2