นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : โครงการย่อย 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . นางสาว สิริโสภา ชลพัชร์สิทธิกุล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
2 . นางสาว ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว ชรินทร์ญา กล้าแข็ง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 621,132.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5513 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction)
1 . นางสาว ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่องานธุรกิจ : ประโยชน์ของงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยโปรแกรม Illustrator
1 . นางสาว ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก