นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : บทบาทสื่อพื้นบ้าน : พิพิธภัณฑ์พระครูวิจารณ์สังฆกิจ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . นางสาว วิจิกา ไชยสินธุ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก