นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดไผ่ร้อยกอ (Pogonatherum crinitum) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน
1 . นางสาว ศิริกัญญา จึงธนวงศ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก