นักวิจัย

ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 240,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 19 นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-27
ค่าน้ำหนัก : 0.2