นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเตาโปงกับแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . นาง สุชาดา พรหมโคตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย อรชัย โพธิปลัด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3 . นาย พัฒนศักดิ์ กงภูธร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
4 . นาย ธนวัฒน์ มิ่งแก้ว
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
5 . นาย วิธัช สุวรรณเกิด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
6 . นาย ไพฑูรย์ มนัส
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก