นักวิจัย

นาง อมรรัตน์ ลาภา


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : พฤติกรรมการใช๎ยาแผนปัจจุบันของผู๎สูงอายุหมูํบ๎านน้าภูอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นาง ณัฐณิชา พลเชียงสา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาง พรวลัย รอดไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย ภานุเดช อังคปาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาง รัชติยาภรณ์ สุภนาม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นาง อมรรัตน์ ลาภา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2