นักวิจัย

นาง จริยา ทิพย์เขียว


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมต๎นไม๎ตัดสินใจและนาอีฟเบย์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให๎เกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาผู๎ปุวยในพื้นที่อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นาง จริยา ทิพย์เขียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2