นักวิจัย

นางสาว เยาวนาถ สิงห์สถิต


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การปนเปื้อนโลหะหนักในพืชผักกินได้ ณ อาเภอวังสะพุงและอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นางสาว กิริยา สิมพลา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย ธีรดล ชำนาญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นางสาว เยาวนาถ สิงห์สถิต
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นางสาว ทัตพิชา คาบูชา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2