นักวิจัย

นาย อัศดา ธนะสูตร


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน: กรณีศึกษาตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นาย จิรศักดิ์ จิตรเอื้อ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นางสาว ช่อผกา พิลาบุตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นางสาว ธัญญลักษณ์ ไกรสกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาย ฤทธิเบศ ทองปั้น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นาย อัศดา ธนะสูตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2