นักวิจัย

นาย จารุวรรณ มิเถาวัลย์


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ5การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นาย จารุวรรณ มิเถาวัลย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย ศศิธร จันดา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย วีระพงษ์ เสียมภูเขียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นางสาว ศรัญญ่า เวชกิจ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นางสาว อัญชลี จันทร์ดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 . นาย อาริชัย พันธุ์กาฬสินธุ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2