นักวิจัย

นางสาว ขวัญจิรา คาสวาท


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโรงเรียนเลยพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1 . นางสาว ขวัญจิรา คาสวาท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นางสาว ช่อฤดี ชัยสุระ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นางสาว นุชฎากร กามาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นางสาว โสภา วิทาทาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 . นาย อนุชิต ชาติชา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2