นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 600,000.00
2
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 95,000.00
3
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 1,300,000.00
4
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 550,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Knowledge management of trade supply chain Thailand -Lao PDR. Vietnam and China to enhance its competitiveness in the agricultual entrepreneurs loei uttaradit and Nan
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : Jounal of social seience and Humanties
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-08-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Adoption of Business Interlligence-Technological Individual and supply Chain Efficiency
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : IEEE Conference Publication
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-29
ค่าน้ำหนัก : 0.4
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Demand for Logistics Management Studies in North Eastern Thailand
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Supply Chain Management
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8