นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท ธีราวิทย์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ตำรา
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : ตำราขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-03
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-08-22
ค่าน้ำหนัก : 0.2