นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์


สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 70,000.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 96,000.00
3
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 79,350.00
4
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 2,000.00
5
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 95,000.00
6
ปี : 2561
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Multi-objective Optimization Algorithm of Humanoid Robot walking on a narrow beam
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 December 2020
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-12-12
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Multi-Objective Whale Optimization Algorithm of Humanoid Robot Walking and Carry Objets on Inclined Planes
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research Vol.9 No.7 July 2020
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-01
ค่าน้ำหนัก : 1.0
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : กาประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 "วันที่ 30 ตุลาคม 2562-1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา"
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-30
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การออกแบบรูปแบการเดินของหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ด้วยตัวควบคุมค่ากำลังสองเชิงเส้น
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 10 "วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล"
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-08-30
ค่าน้ำหนัก : 0.2