นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
4
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 2564-01-15
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก"
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-02-12
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 15
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-13
ค่าน้ำหนัก : 0.2