นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ อำนวย อรรจนาทร


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
ค่าน้ำหนัก : 0.2
ชื่อผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ อำนวย อรรจนาทร สังกัด : คณะครุศาสตร์
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ของเล่นและเกมส่งเสริมการอ่าน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
ชื่อผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์