นักวิจัย

ดร. เมืองมล เสนเพ็ง


สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 70,920.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 97,600.00
3
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
4
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
5
ปี : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 65,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
7
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
8
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
9
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 25,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Calibration of Computer numerical control machine for engraving laser machine
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-15
ค่าน้ำหนัก : 0.4
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : A Case Study of Computer Numerical Control Machine by Arduino Uno and TB6560 Driver Board
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : 3rd Internaitonal Conference on Media Studies 2019
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-06
ค่าน้ำหนัก : 0.4