นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
2
ปี : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 100,000.00
3
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
4
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
5
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
6
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
7
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบการจัดการการส่งเสริมการลงทุนในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จากนิทานพื้นบ้นในจังหวัดเลยสู่ภาพยนต์เชิงสร้างสรรค์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับ 40 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยสู่ภาพยนต์เชิงสร้างสรรค์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
6
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่หญิงลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-01-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
7
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
8
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
9
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
10
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
11
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : veridian E-Journal, Silpakorn Univerity สาขามนุษยศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน -ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
12
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับบัณฑิต) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-09-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
13
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านภูบ่บิด จังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2/2562 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6
14
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-09-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8