นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ตำรับอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
2
เรื่องวิจัย : การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในเชียงคาน จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 100,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
4
เรื่องวิจัย : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
5
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
6
เรื่องวิจัย : การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
7
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สุงอายุในชุมชนบ้านภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบการจัดการการส่งเสริมการลงทุนในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2

เรื่องตีพิมพ์ : จากนิทานพื้นบ้นในจังหวัดเลยสู่ภาพยนต์เชิงสร้างสรรค์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับ 40 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3

เรื่องตีพิมพ์ : จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยสู่ภาพยนต์เชิงสร้างสรรค์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5

เรื่องตีพิมพ์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
6

เรื่องตีพิมพ์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่หญิงลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2563

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
7

เรื่องตีพิมพ์ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในโรงเรียนอนุบาล เขตเมืองชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
8

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
9

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
10

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 . รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
11

เรื่องตีพิมพ์ : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจของแม่หญิงลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : veridian E-Journal, Silpakorn Univerity สาขามนุษยศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน -ธันวาคม 2562

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
12

เรื่องตีพิมพ์ : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับบัณฑิต) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8
13

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านภูบ่บิด จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2/2562 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
14

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านละครและภาพยนตร์จากนิทานพื้นบ้าน บ้านแก่งปลากปก ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรธิรา ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8