นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : นิติสำนึกในการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
2
เรื่องวิจัย : วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
เรื่องวิจัย : ความเหมาะสมของการนำระบบคณะลูกขุนมาใช้กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : ความเหมาะสมของการนาระบบคณะลูกขุนมาใช้กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย: กรณีศึกษาตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ : กฏหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเสียภาษีสุนัข
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6