นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 420,524.00
3
ปี : 2561
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 200,000.00
4
ปี : 2561
แหล่งทุน : ทุนจากบริษัท Globe
งบประมาณ : 120,000.00
5
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 198,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Effect of Monoethanolamine Concentrations for Co2 and H2S Elimination in Biogas Improving Process
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : SNRU Journal of Science and Technology 12(3) September-Decmber (2020) 207-212
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-09-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Effect of monoethanolamine concentrations for CO2 and H2S elimination in biogas improving process
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-09-01
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากหอคอยแสงอาทิตย์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-26
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : พัดลมปรับอากาศขนาดเล็กด้วยน้ำเย็นชนิดดูดซับความชื้น
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-27
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การลดควันจากเตาเผาถ่านด้วยเทคนิคการเผาซ้ำ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-26
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การปลูกพืชผักในโรงเรือนจำลองขนาดเล็กระฟาร์มอัจฉริยะ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-26
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การแพร่ความชื้นและปริมาณพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งผลปาล์มน้ำมัน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-10-04
ค่าน้ำหนัก : 0.6
8
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การอบแห้งปาล์มน้ามันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
9
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุกรองที่ส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของแก๊สชีวภาพ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
10
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความเร็วของกระแสอากาศในหอคอยแสงอาทิตย์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
11
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
12
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การหาค่าความสว่างของท้องฟ้าเหนือตัวเมือง จังหวัดเลยด้วยเทคนิคโฟโตเมตรี
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-11-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2
13
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การปลูกพืชผักในโรงเรือนจำลองขนาดเล็กฟาร์มอัจฉริยะ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th TECHCON 2019) ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคงด้วยการวิจัยและพัฒนา
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-26
ค่าน้ำหนัก : 0.2
14
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ความเร็วลมในหอคอยแสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่และความสูงต่างกัน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-09-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2
15
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ชนิดรวมรังสีแบบ 3 มิติ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-09-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2
16
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การศึกษาสมรรถนะของหอคอยแสงอาทิตย์ที่ใช้ชนิดวัสดุและความสูงต่างกัน
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-09-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2
17
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การปรับอากาศในห้องพักด้วยน้ำเย็นระบบปิด
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-09-07
ค่าน้ำหนัก : 0.2