นักวิจัย

นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปัญญากุล


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปัญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : รูปแบบการสื่อสารของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย
1 . นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปัญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 266,500.00
3
เรื่องวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 . นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปัญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว วรรณวิศา นครขวาง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 300,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

Dealing with Change in Software Development : A Challenge for Requirements Engineering

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Digital Libraies at Times of Massive Societal Transition 22nd International Conference on Asia-Pacific Digital Libraies, ICADL 2020 Kyoto, Japan November 30 - December 1, 2020 

1 . นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปัญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4