นักวิจัย

นางสาว สุธาสินี ราชเจริญ


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 228,411.00
2
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 255,342.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : วารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 0.6