นักวิจัย

นาย จีราวัฒน์ มันทรา


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 100,000.00
4
ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
5
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
6
ปี : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
7
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 103,100.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
ค่าน้ำหนัก : 0.2