นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกธรรมชาติโดยใช้การวิจัยเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาง รุ่งรัตน์ แถวเพีย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 30,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2 . นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . นาง รุ่งรัตน์ แถวเพีย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นางสาว ระเบียบ ชูสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 25,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก