นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย
1
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 240,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย : 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
4
ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
5
ปี : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 5,000.00
6
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
7
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 100,000.00
8
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
9
ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 15,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์
1
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-07-12
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-12-20
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-07-03
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : รูปแบบการสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนไร้สัญชาติในชุมชนชายแพนริมแม่น้ำเหือง
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
วันที่ตีพิมพ์ : 2560-11-03
ค่าน้ำหนัก : 0.8
5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-03-22
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-03-22
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-12-19
ค่าน้ำหนัก : 0.2