นักวิจัย

นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ผลกระทบของระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในจังหวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม-ธันวาคม 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-10-01
ค่าน้ำหนัก : 0.6