นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นครูปฐมวัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก