นักวิจัย

ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ


สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน


# ผลงานการตีพิมพ์
1
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Exact Solutions of the Conformable Space-Time Chiral Nonlinear Schrodinger’s Equations
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : The Thai Journal of Mathematics Special Issue (2020): Annual Meeting in Mathematics 2019
วันที่ตีพิมพ์ : 0000-00-00
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : วิธีการขยายไซน์ไฮเพอร์โบลิค-กอร์ดอน สำหรับสมการเบอร์เกอร์ทั่วไป (2+1) มิติ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : วิธีการแปรผันแบบกึ่งผกผันสำหรับสมการ Schrodinger ไม่เชิงเส้นแบบไครัล (2+1)- มิติ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-04-21
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : วิธีการ multiple exp-function สาหรับการผลเฉลยจริงของเเบบจาลองที่นิยมของไคว์เดอร์เวียร์ (3+1) มิติ
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2560
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561” การบูรณการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2561-02-23
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-04-20
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6
ชื่อผลงานตีพิมพ์ : Chirped Optical Soltions Of Chen – Lee – Liu Equation for Exp-Function Method And Modified Kudryashov Method p.124 -153
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2561
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-01-17
ค่าน้ำหนัก : 0.2